Zmiany w regulaminie Systemu Partnerskiego

Zmiany w regulaminie Systemu Partnerskiego

System Partnerski

Informujemy, że od 2 kwietnia 2024 r. nastąpi zmiana w regulaminie Systemu Partnerskiego. Zmiana będzie dotyczyć punktu 7.4 oraz punktu 8.7 regulaminu, jak wyszczególniono poniżej:

W nowym regulaminie, obowiązującym od 2 kwietnia 2024 r. punkt 7.4 otrzymuje brzmienie:
"Wynagrodzenie staje się wymagalne za dany miesiąc pod warunkiem, że na Koncie Partnera zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 50 zł (kwota minimalna). W przypadku podatnika VAT czynnego kwota 50 zł będzie rozumiana jako kwota netto."

W nowym regulaminie, obowiązującym od 2 kwietnia 2024 r. punkt 8.7 otrzymuje brzmienie:
"Partner zobowiązany jest do podjęcia czynności niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. w terminie 3 miesięcy od zgromadzenia kwoty uzasadniającej jego wypłatę stosownie do pkt 7.4 Regulaminu. W przypadku niepodjęcia tych czynności, z pierwszym dniem po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia. Po upływie terminu przedawnienia środki pieniężne pozostają w dyspozycji Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Środki pieniężne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Partnera pozostają również w dyspozycji Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. a Umowa wygasa, w przypadku gdy Partner w okresie 2 lat od dnia wymagalności wynagrodzenia określonego zgodnie z pkt 7.4 Regulaminu nie wykona żadnej czynności w Koncie Użytkownika."

Pełna treść aktualnego regulaminu dostępna jest pod adresem www.systempartnerski.pl/regulamin i zostanie zaktualizowana o powyższe zmiany z dniem wejścia ich w życie tj. 2 kwietnia 2024 r.

Jeśli nie akceptujesz zmian w regulaminie i chcesz zrezygnować z udziału w Systemie Partnerskim, możesz rozwiązać umowę i usunąć swoje konto w tym miejscu, po uprzednim zalogowaniu.

System Partnerski Bankier.pl