Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. System Partnerski opracowany przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. służy promowaniu (reklama) przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. portalu Bankier.pl oraz szeroko rozumianych usług finansowych oraz innych produktów i usług poprzez udostępnioną przez Partnerów powierzchnię stron internetowych lub inne narzędzia informatyczne pozostające w dyspozycji Partnerów.
  2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu z Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o. umowy o udział w Programie polegającej na odpłatnym udostępnianiu Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów w celu umieszczania przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. materiałów reklamowych.
  3. Za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach, stanowiących jego integralną całość.
  4. Udostępnienie przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów oznacza oddanie ich do używania (najem).
 2. DEFINICJE
  Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:
  1. BANKIER.PL - oznacza domenę BANKIER.PL, do której wszelkie prawa posiada Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa, przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847;
  2. SYSTEM PARTNERSKI – oznacza prowadzoną w oparciu o Regulamin i zawartą Umowę współpracę pomiędzy Bonnier Business Polska Sp. z o.o. a Partnerem polegająca na odpłatnym udostępnieniu powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera w celu prezentowania (umieszczania) materiałów reklamowych przekazywanych (udostępnianych) przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. dotyczących usług finansowych oraz innych produktów i usług Dostawców,
  3. PARTNER lub WYDAWCA oznacza:
   1. pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej,
   2. pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej,
   3. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej,
    która:
    1. jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej Partnera,
    2. zawarła Umowę,
  4. UMOWA - oznacza zawieraną pomiędzy Bonnier Business Polska Sp. z o.o.. a Partnerem umowę o przystąpienie do Systemu Partnerskiego na warunkach określonych w Regulaminie,
  5. REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określającymi treść Umowy,
  6. REJESTRACJA - oznacza ogół czynności technicznych wykonanych z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. których celem jest zawarcie Umowy polegający w szczególności na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Partnera, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Konta Partnera,
  7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot zainteresowany Produktami prezentowanymi na Stronie Internetowej Partnera,
  8. STRONA INTERNETOWA PARTNERA – oznacza stronę internetową, którą Partner upoważniony jest dysponować indywidualnie lub na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w zakresie umożliwiającym realizację Umowy, niezależnie od tego, czy prawa do domeny identyfikującej stronę internetową przysługują Partnerowi,
  9. TABELA WYNAGRODZENIA - oznacza dostępne w formie elektronicznej zestawienie stawek wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera, przy czym wysokość należnego Partnerowi wynagrodzenia (czynsz najmu powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej Partnera lub w ramach innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera) za udostępnioną powierzchnię uzależnione będzie od atrakcyjności Strony Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera weryfikowanej stopniem zainteresowania Użytkowników. Tabela Wynagrodzenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  10. KONTO PARTNERA - oznacza udostępniany Partnerowi po zalogowaniu i weryfikacji Partnera przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. elektroniczny zbiór danych o czynnościach podejmowanych przez Partnera w ramach Systemu Partnerskiego oraz o należnym wynagrodzeniu,
  11. STRONA INTERNETOWA PARTNERA W SYSTEMIE PARTNERSKIM - oznacza udostępniany przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. kod strony internetowej, która może zostać opublikowana w Internecie w domenie, do której niezależnie od tytułu prawnego uprawniony jest Partner,
  12. DOSTAWCA - oznacza bank, instytucję finansową, ubezpieczeniową lub inny podmiot, z którym Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy dotyczącą prezentowania na powierzchniach reklamowych, do których prawa przysługują Bonnier Business Polska Sp. z o.o. lub partnerów Bonnier Business Polska Sp. z o.o. jej oferty handlowej lub usługowej oraz podejmowania innych działań o charakterze reklamowym i marketingowym,
  13. PRODUKTY - oznaczają usługi lub produkty oferowane przez Dostawców,
  14. MATERIAŁY REKLAMOWE - oznaczają materiały tekstowe lub graficzne i inne, które powinny zostać implementowane przez Partnerów po akceptacji Bonnier Business Polska Sp. z o.o. na Stronach Internetowych Partnerów lub z wykorzystaniem innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów, dotyczące w szczególności Produktów, Programu Partnerskiego i serwisów internetowych należących do Bonnier Business Polska Sp. z o.o.,
  15. NARZĘDZIE DO GENEROWANIA KODÓW JAVASCRIPT - oznacza dostępny po zalogowaniu mechanizm umożliwiający pobieranie ze stron internetowych Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Materiałów Reklamowych poprzez generowanie kodu javascript w celu umieszczenia ich na Stronie Internetowej Partnera.
 3. REGULAMIN
  1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. organizuje System Partnerski na zasadach określonych Regulaminem.
  2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.systempartnerski.pl/regulamin.html.
  3. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umożliwia do niego dostęp przez cały okres obowiązywania Umowy w taki sposób, aby istniała możliwość jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Partnera. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie Systemu Partnerskiego, o której mowa powyżej w Pkt 3.2 Regulaminu.
  5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie trzydziestu (30) dni od ich ogłoszenia lub w innym terminie określonym przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  6. Brak wypowiedzenia przez Partnera Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. ZAWARCIE UMOWY I ZMIANA DANYCH
  1. Umowę uważa się zawartą z chwilą aktywacji Konta Partnera. Aktywacja Konta Partnera następuje poprzez aktywację hiperłącza (linku) przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Systemie Partnerskim jest Rejestracja. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przed udostępnieniem Konta Partnera zastrzega sobie – wg własnego uznania - prawo odmowy udostępnienia Konta Partnera mimo prawidłowej Rejestracji. W takim przypadku Bonnier Business Polska Sp. z o.o. poinformuje podmiot zamierzający zostać Partnerem o odmowie udostępnienia Konta Partnera. W takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a dane przekazane Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przy Rejestracji zostają zanonimizowane. Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem URLhttp://www.systempartnerski.pl/rejestracja/utworzenie_konta/
  3. Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na:
   1. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji dotyczących Systemu Partnerskiego oraz na bieżący kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy;
   2. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych;
   3. przetwarzanie przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. danych osobowych.
  4. Zmiana danych Partnera niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia tj. numeru rachunku bankowego możliwa jest w każdym momencie. Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest po udostępnieniu przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. na wniosek Partnera funkcji umożliwiającej edycję danych. Następuje to po zawiadomieniu Bonnier Business Polska Sp. z o.o. o zamiarze dokonania przez Partnera zmian.
  5. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera.
  6. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do zażądania od podmiotu zamierzającego zawrzeć Umowę dodatkowych dokumentów (w tym kopii dowodu tożsamości potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) potwierdzających jego status podatkowy, dane osobowe oraz dane teleadresowe. Brak zastosowania się przez Partnera do wezwania uprawnia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. do odmowy udostępnienia Konta Partnera i jego aktywacji, jak również zawieszenia udziału w Systemie Partnerskim (powstrzymania się od wykonywania Umowy przez czas określony – do chwili dostarczenia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie wątpliwości co do tożsamości Partnera lub prawdziwości danych Partnera). Negatywna weryfikacja danych lub niedostarczenie przez Partnera dokumentów (danych), których dotyczył wniosek Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w terminie czternastu (14) dni od wezwania uprawnia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  7. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wyłącznie w celu realizacji Umowy i zakresem zgód udzielonych przez Partnera.
 5. PRAWA, OBOWIĄZKIODPOWIEDZIALNOŚĆ Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. udostępnia Partnerom Materiały Reklamowe oraz narzędzie do generowania kodów javascript w celu publikacji Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnera lub w innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera.
  2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za Materiały Reklamowe, które nie zostały wygenerowane przy użyciu narzędzia do generowania kodów lub które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez Partnera lub osoby trzecie.
  3. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do kontroli w każdym czasie Stron Internetowych Partnera lub w innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera w szczególności pod względem:
   1. ich zgodności z Regulaminem oraz wytycznymi Bonnier Business Polska Sp. z o.o.,
   2. dostępności oraz sprawności technicznej,
   3. estetyki, sposobu prezentacji Materiałów Reklamowych oraz innych treści tam zamieszczanych,
   4. aktualności oraz poprawności danych Partnera,
   5. aktualności ofert obejmujących Produkty.
  4. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności, o których mowa w Pkt 5.3.1,5.3.2, 5.3.4 po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przed udostępnieniem Konta Partnera.
  5. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Partnera w toku podejmowanych czynności kontrolnych dodatkowych wyjaśnień – również w formie pisemnej.
  6. Negatywna weryfikacja uprawnia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. do odmowy zawarcia Umowy (udostępnienia Konta Partnera, a w przypadku Partnera z którym została zawarta Umowa: powstrzymania się od wykonywania Umowy przez czas określony i żądania usunięcia Materiałów Reklamowych do czasu dokonania koniecznych zmian na Stronie Internetowej Partnera lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  7. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przysługują prawa własności intelektualnej do oznaczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz publikowanych Materiałów Reklamowych, a także oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu Partnerskiego. Partner upoważniony jest korzystać z nich wyłącznie w zakresie wynikającym z Umowy.
  8. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada,
   2. wadliwe działanie niezależnych od Bonnier Business Polska Sp. z o.o. urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych),
   3. działanie siły wyższej lub innych czynników od Bonnier Business Polska Sp. z o.o. niezależnych,
   4. działania lub zaniechania Dostawców, w tym prezentowane przez nich oferty oraz Produkty,
   5. nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Systemie Partnerskim,
   6. treści zamieszczane w Materiałach Reklamowych o ile Materiały Reklamowe zostały udostępnione przez Dostawcę.
  9. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy Bonnier Business Polska Sp. z o.o. lub Dostawców, a także w przypadku podejmowania działań lub publikowania na Stronach Internetowych Partnera lub w innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera treści, o których mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  10. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. dokonywać będzie aktualizacji Produktów i podejmować działania zmierzające do aktualizacji Materiałów Reklamowych na Stronach Internetowych Partnerów lub w innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA
  1. Partner zobowiązany jest do oddania (umożliwienia wykorzystywania) na rzecz Bonnier Business Polska Sp. z o.o. powierzchni reklamowej na Stronach Internetowych Partnera lub w ramach innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera, w celu zamieszczenia Materiałów Reklamowych udostępnianych przez Bonnier Business Sp. z o.o. Partner na podstawie Umowy uprawniony jest do technicznego pobierania udostępnionych Materiałów Reklamowych lub szablonu serwisu finansowego ze Strony Internetowej Partnera w Systemie Partnerskim, w celu ich publikacji na Stronie Internetowej Partnera lub innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera na warunkach określonych w Umowie. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. akceptuje sposób zamieszczenia Materiałów Reklamowych, z zastrzeżeniem uprawnień kontrolnych określonych w Regulaminie.
  2. Partnerowi nie wolno ingerować w treść, kształt, formę Materiałów Reklamowych oraz układ serwisu finansowego poza zakresem wyznaczonym przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  3. Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera w Systemie Partnerskim. Wszelkie czynności podejmowane przez Partnera zmierzające do obejścia ograniczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Strona Internetowa Partnera lub inne narzędzia informatyczne o charakterze reklamowym pozostające w dyspozycji Partnera powinny być udostępniane w sposób kompletny, estetyczny i jednolity koncepcyjnie, funkcjonalnie oraz tematycznie. Treści oraz czynności zakazane dotyczące Strony Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  5. Partner zobowiązany jest utrzymywać Stronę Internetową Partnera lub inne narzędzia informatyczne o charakterze reklamowym pozostające w dyspozycji Partnera w sprawności technicznej. Brak dostępu do Strony Internetowej Partnera przez okres dłuższy niż 24 h w ciągu miesiąca uprawnia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. do odpowiedniego proporcjonalnego umniejszenia wynagrodzenia w zakresie odnoszącym się do udostępnionej powierzchni reklamowej.
  6. Partner może udostępniać w ramach jednego Konta Partnera większą liczbę Stron Internetowych Partnera.
  7. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisów internetowych, do których prawa przysługują Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy, bez pisemnej zgody Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  8. Zakazane jest używanie zarejestrowanego znaku towarowego bankier.pl w szczególności w nazwie i treści Strony Internetowej Partnera oraz w inny sposób aniżeli określony w Regulaminie, bez pisemnej zgody Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  9. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera Materiały Reklamowe.
  10. Partner przetwarza dane osobowe użytkowników sieci Internet w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie jest administratorem danych osobowych tych użytkowników jak również nie przetwarza danych osobowych tych użytkowników.
 7. ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA
  1. Z tytułu realizacji Umowy Bonnier Business Polska Sp. z o.o. wypłaca Partnerom wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Tabelą Wynagrodzenia. Tabela Wynagrodzenia może podlegać zmianom w czasie miesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku zmiany Tabeli Wynagrodzenia, nowe stawki obowiązują od momentu ogłoszenia.
  2. Wynagrodzenie należne Partnerowi kalkulowane jest za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe), w oparciu o dane uzyskane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z raportów Dostawców. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. dołoży należytej staranności w celu otrzymywania od Dostawców raportów niezbędnych do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi wobec Partnerów odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu przez Dostawców raportów skutkujących opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia.
  3. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany w Koncie Partnera.
  4. Wynagrodzenie staje się należne za dany miesiąc pod warunkiem, że na Koncie Partnera zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 50 zł (kwota minimalna). W przypadku podatnika VAT czynnego kwota 50 zł będzie rozumiana jako kwota netto.
  5. Wynagrodzenie wypłacane jest do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie stało się należne, z zastrzeżeniem Pkt 7.4 i 7.7 Regulaminu.
  6. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym że wartość groszy zaokrąglana będzie w zależności od wartości kolejnego miejsca dziesiętnego. W przypadku, gdy wartość będzie mniejsza, niż pięć, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. dokona zaokrąglenia w dół, a w przypadku gdy wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.
  7. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych - wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na przekazywanie przez Partnerów faktur VAT i rachunków w formie elektronicznej na adres: platnosci@systempartnerski.pl. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 7 dni roboczych od doręczenia faktury VAT (rachunku) Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  8. Przekazanie faktury VAT (rachunku) Bonnier Business Polska Sp. z o.o. jest warunkiem wypłaty Wynagrodzenia.
  9. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe, niepełne lub uniemożliwiające wykonanie przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. wypłaty Wynagrodzenia, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 5 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje wypłatą Wynagrodzenia w kolejnym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem wskazania do tego czasu poprawnych danych.
  10. Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT - czynnych).
  11. Podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą zobowiązane są dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej. W przypadku braku certyfikatów, płatności dla takich Partnerów będą pomniejszane o kwotę podatku pobraną przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  12. W przypadku zgłoszenia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przez Dostawcę nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przez Partnera, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli wyjaśnienie sprawy nie będzie możliwe w ciągu 30 dni, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zawiadomi Partnera o innym przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
  13. W przypadku stwierdzenia, że naliczenie i wypłata Partnerowi wynagrodzenia nastąpiła w wskutek naruszenia przez Partnera Regulaminu, wprowadzenia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w błąd, zatajenia przez Partnera informacji które mogły mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia lub na skutek dokonania czynu zabronionego bądź podjęcia działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z Załącznika nr 2 do Regulaminu (Niedozwolone działania), takie wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone, a w przypadku gdy takie wynagrodzenie na dzień powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa powyżej zostało już przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. wypłacone, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. podejmie działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot.
  14. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy w zakresie wynikającym z Pkt Załącznika nr 2 do Regulaminu, a także w przypadku gdy w wyniku czynności kontrolnych podjętych na podstawie Regulaminu, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. poweźmie wiadomość o braku uprawnienia danego podmiotu do Konta Partnera albo innych działaniach lub zaniechaniach Partnera których skutkiem jest (lub może być) naruszenie interesów Bonnier Business Polska Sp. z o.o. lub Dostawców, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wynagrodzenia naliczonego a niewypłaconego na dzień zaistnienia okoliczności o których mowa w niniejszym Pkt 7.14 Regulaminu. Kara umowna zostanie zapłacona na rzecz Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w ten sposób iż wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (w pełnej wysokości) zostanie przekazane na rachunek Bonnier Business Polska Sp. z o.o. W przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  15. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi w przypadku prezentowania na Stronach Internetowych Partnera lub w innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera nieaktualnych ofert Produktów, które mimo powzięcia informacji nie zostały usunięte przez Partnera ze Strony Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera, jak również niezastosowania się Partnera do wymaganych przez Dostawców regulaminów szczegółowych dotyczących prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych dla Produktów, o ile o obowiązywaniu takich regulaminów szczegółowych Bonnier Bussines Polska Sp. z o.o. poinformował Partnerów i udostępnił je do wiadomości Partnerów w Systemie Partnerskim.
 8. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
  1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
  3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 2 miesięcy do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy lub dokonania zmian w Stronie Internetowej Partnera, Umowa wygasa po bezskutecznym upływie tego terminu.
  4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu Bonnier Business Polska Sp. z o.o. może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy).
  5. Z zastrzeżeniem Pkt 7 Regulaminu, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy. Jeżeli kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 30 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem Konta Partnera.
  6. Umowa wygasa w następujących przypadkach:
   1. jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie złoży żadnego wniosku dotyczącego Produktu, żaden Użytkownik nie podejmie czynności zmierzających do skorzystania z Produktu, bądź ustalone zostanie na podstawie raportów Dostawców iż Partnerowi w tym samym okresie nie przysługuje żadne wynagrodzenie;
   2. jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia Rejestracji wynagrodzenie należne Partnerowi nie przekroczy co najmniej 50,- zł brutto;
  7. Umowa wygasa także w przypadku, gdy w okresie 3 miesięcy od zgromadzenia minimalnej kwoty do wypłaty, o której mowa w Pkt 7.4 Regulaminu, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone przez Partnera. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Bonnier Business Polska Sp. z o.o. niezwłocznie wezwie Partnera (na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym) do wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Partnera w terminie nie później niż 3 dni od dnia wezwania. Po upływie w/w terminu liczony będzie termin przedawnienia roszczenia Partnera do wypłaty środków. Upływ terminu (3 dni od dnia wezwania), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, równoznaczny jest z rozpoczęciem biegu okresu przedawnienia roszczenia Partnera do wypłaty środków.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Partner może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Systemu Partnerskiego w drodze korespondencji elektronicznej lub listownie.
  2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech (3) miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia spełnienia wymogów uprawniających do naliczenia Partnerowi wynagrodzenia (np. dzień prawidłowo złożonego wniosku przez Użytkownika dotyczącego danego Produktu, otwarcie konta przez Użytkownika, minimalna wpłata, wypłacenie kredytu itp).
  3. O zachowaniu powyższego terminu, w przypadku składania reklamacji listownie, decyduje data otrzymania korespondencji przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o..
  4. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Partnera, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
  5. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. przyjmuje reklamacje w dni robocze w godzinach od 9.00-17.00
  6. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. poinformuje o tym Partnera.
  7. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Bonnier Business Polska Sp. z o.o. poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie informacje i oświadczenia Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera. Korespondencja dotycząca Umowy może być również kierowana na adres do korespondencji wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  2. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej systempartnerski@bankier.pl i potwierdzenia otrzymania przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny.
  4. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie w terminie trzydziestu (30) dni od jego powstania, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2016. 

Załącznik nr 1
Tabela Wynagrodzenia

Załącznik nr 2

NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. upoważniona jest do zawieszenia Konta Partnera (zawieszenia obowiązywania Umowy) lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:

 1. wykorzystywania Strony Internetowej Partnera do:
  1. rozpowszechniania elementów szkodliwych np. wirusów, pluskiew, tzw. koni trojańskich i innych,
  2. podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,
  3. umieszczenia hiperłącza aktywowanego automatycznie bezpośrednio po wejściu na Stronę Internetową Partnera,
  4. wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę Internetową Partnera, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej produktów lub usług,
  5. modyfikacji kodu hiperłącza udostępnianego przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.,
  6. samodzielnego i nieuzgodnionego z Bonnier Business Polska Sp. z o.o. umieszczenia kodu Materiału Reklamowego na innej stronie aniżeli Strona Internetowa Partnera
  7. uzależnienia dostępu do Produktów od dokonania jakiejkolwiek rejestracji, zakupu, a także oferowanie jakiejkolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej w zamian za Kliknięcie, rejestrację lub dokonanie zakupu.
  8. rozsyłania masowej niezamówionej informacji (spamming) obejmującej Materiały Reklamowe,
 2. umieszczenia na Stronie Internetowej Partnera treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności:
  1. naruszających prawa własności intelektualnej lub zachęcających do naruszania tych praw,
  2. naruszających dobra osobiste innych osób, obraźliwych lub zniesławiających
  3. pornograficznych i erotycznych,
  4. nawołujących do szerzenia nienawiści, konfliktów między narodami lub religiami, rasizmu, ksenofobii,
  5. udostępniania Strony Internetowej Partnera, której powierzchnia została włączona do Programu Partnerskiego przez innego Partnera
  6. naruszających regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.
 3. podejmowania przez Partnera lub inne podmioty na jego zlecenie albo w porozumieniu z nim czynności pozornych mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Partnera (czynszu najmu za udostępnienie powierzchni), a w szczególności:
  1. generowanie tzw. sztucznego ruchu na Stronie Internetowej Partnera w odniesieniu do Materiałów Reklamowych lub Produktów,
  2. nieuprawnione generowanie przy pomocy systemów lub urządzeń albo też innych osób działających w porozumieniu z Partnerem kliknięć w Materiały Reklamowe,
  3. pozorne zainteresowanie Produktem w tym: wypełnianie wniosków lub umów dotyczących Produktów, podawanie nieprawdziwych danych, konsultacje z przedstawicielem lub doradcą Dostawcy, wskazywanie danych celem nawiązania kontaktu z konsultantem Dostawcy bez zamiaru skorzystania z Produktu, a także inne czynności służące wyłącznie kreowaniu podstaw do naliczenia na rzecz Partnera wynagrodzenia.