Regulamin konkursu "Jesteś prawdziwym Ninja? Walcz o Nagrody!"
I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs z Alior Sync - "Jesteś prawdziwym Ninja? Walcz o Nagrody!" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, zwany dalej "Organizatorem". 2. Konkurs polega na promowaniu konta osobistego Alior Sync przy zachowaniu zasad określonych w dalszej części Regulaminu. 3. Konkurs rozpoczyna się 13.08.2012 r. i trwa do 30.09.2012 włącznie. 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.11.2012 roku. 5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronach Systemu Partnerskiego Bankier.pl w ciągu dwóch dni od rozstrzygnięcia konkursu. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową. 6. Nagrodami w konkursie są: a) 1x Laptop Samsung SERIES 5, b) 1x Smartphone Samsung Galaxy I9300, c) 2 x Tablet Samsung P5100, d) 3 x Telefon Samsung I9070 Galaxy Advance, e)Słuchawki Samsung Zestaw BT HS6000 albo f) Ramka cyfrowa Sony 7" DPFC700B, g) 50 biletów do kina oraz 20 zestawów gadżetów typu smycz, freesbi, długopis. 7. Każdą nagrodę z wyłączeniem nagród wymienionych w pkt I 6 g) można wymienić na jej równowartość pieniężną tj. a) Laptop Samsung SERIES 5 - 3 000,00 zł brutto, b) Samartphone Samsung Galaxy I9300 - 2 600,00 zł brutto, c) Tablet Samsung P5100 - 1 900,00 zł brutto, e) Telefon Samsung I9070 Galaxy Advance - 1 200,00 zł brutto, f) Słuchawki Samsung Zestaw BT HS6000 - 300,00 zł brutto, g) Ramka cyfrowa Sony 7" DPFC700B - 300,00 zł brutto.

II. Zasady Konkursu:

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarejestrowane w Systemie Partnerskim Bankier.pl, zwani dalej "Uczestnikami". 2. Niepełnoletni Uczestnicy Systemu Partnerskiego biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz ich rodziny. 4. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 13.08.2012 r. - 30.09.2012r.) konta osobistego Alior Sync w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 13.08.2012 r. - 30.09.2012r.) złożyła wniosek o rachunek osobisty przez stronę internetową Uczestnika, który linkuje do stron internetowych Alior Sync. Na podstawie złożonych podczas trwania Konkursu wniosków musi zostać założony rachunek osobisty oraz do 30.10.2012r. musi zostać wykonana płatność kartą wydaną do założonego rachunku osobistego. 5. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności: a) nagroda główna: laptop Samsung SERIES 5 albo jej równowartość pieniężna 3 000 zł brutto, zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowana największa liczba założonych rachunków osobistych z Alior Sync, spełniających warunki, o których mowa w pkt. II 4., b) nagroda druga: Samartphone Samsung Galaxy I9300 albo jej równowartość pieniężna 2 600,00 zł brutto zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowany drugi wynik w liczbie założonych rachunków osobistych z Alior Sync, spełniających warunki o których mowa w pkt. II 4., c) nagroda trzecia: Tablet Samsung P5100 albo jej równowartość pieniężna 1 900,00 zł brutto zostanie przyznana 2 kolejnym Uczestnikom, którzy osiągną kolejne wyniki w liczbie założonych rachunków osobistych, spełniających warunki o których mowa w pkt. II 4., d) nagroda czwarta: telefon Samsung I9070 Galaxy Advance albo jej równowartość pieniężna 1 200,00 zł brutto zostanie przyznana kolejnym 3 Uczestnikom, którzy osiągną kolejne wyniki w liczbie założonych rachunków osobistych, spełniających warunki o których mowa w pkt. II 4., e) nagroda gwarantowana I: słuchawki Samsung Zestaw BT HS6000 albo Ramka cyfrowa Sony 7" DPFC700B albo jej równowartość pieniężna 300,00 zł brutto, zostanie przyznana Uczestnikowi, u którego na koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie co najmniej 12 rachunków osobistych z Alior Sync, spełniających warunki o których mowa w pkt II 4. f) nagroda gwarantowana II: 20 zestawów składających się z biletu do kina i zestawu gadżetów typu smycz, freesbi, długopisy oraz zestaw dodatkowo 30 biletów do kina. Nagrody gwarantowane II zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, który spełnią warunki z pkt II 4 i prześlą największą ilość wniosków o rachunki osobiste. g) nagrody gwarantowane II zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu w następującej kolejności, 20 zestawów składających się z biletu do kina i zestawu gadżetów typu smycz, freesbi, długopisy dla Uczestników z największą ilością wniosków oraz dodatkowo 30 pojedynczych biletów do kina dla kolejnych 30 Uczestników Konkursu, którzy pozyskają kolejno wysokie ilości wniosków. 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie raportu przesłanego z Alior Sync do Organizatora po zakończeniu Konkursu. 7. Wskazane nagrody rzeczowe, z wyjątkiem nagród gwarantowanych II podlegają wymianie na ich pieniężną równowartość wskazaną w pkt. I 7. według wyboru każdego z nagrodzonych. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach. 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

III. Postanowienia końcowe:

1. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas: a) nagroda zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody oraz kosztów związanych z przekazaniem nagrody do laureata (koszt przesyłki), (zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na wskazany numer rachunku bankowego Organizatora, b) w przypadku nagrody pieniężnej wartość nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego (10%) i przekazana na numer rachunku bankowego wskazany przez laureata. 2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą kurierską na wskazany adres, bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy, jeśli Uczestnik Konkursu zdecyduję się na wymianę nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną. 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 4. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania produktów określonych w punkcie II. 4 lub naruszenia zasad Regulaminu Systemu Partnerskiego. 5. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany podczas rejestracji w Systemie Partnerskim. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie III. 1, nagroda przyznana Uczestnikowi przepada.

"powrót":/konkurs_z_alior_sync.html