Regulamin konkursu "Konkurs z Wypasionym Kontem!"
I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs z mBankiem - "KONKURS Z WYPASIONYM KONTEM" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, zwany dalej "Organizatorem". 2. Konkurs polega na promowaniu rachunku oszczędnościowego (mSaver) mBanku, o którym mowa w rozdziale II ust. 4 na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 3. Konkurs rozpoczyna się 03.10.2012 r. i trwa do 31.10.2012. włącznie 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21.11.2012 roku. 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronach Systemu Partnerskiego w ciągu dwóch dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową. 6. Nagrodami gwarantowanymi w Konkursie są: a) za osiągnięcie pierwszego progu: Ramka cyfrowa Easytouch ET-3803 Duffy, b) za osiągnięcie drugiego progu: Ekspres do kawy Zelmer 13Z014, c) za osiągnięcie trzeciego progu: Słuchawki Sennheiser HD 518, d) za osiągnięcie czwartego progu: iPod nano 6gen 8GB, e) za osiągnięcie piątego progu: Telewizor 22' LG 22LK330, f) za osiągnięcie szóstego progu: Mikro wieża Philips Mikro Wieża MCM772, g) za osiągnięcie siódmego progu: Laptop ASUS X54C-SX514 - 4 GB, h) za osiągnięcie ósmego progu: Kino Domowe Panasonic SC-BT330EP-K Blu-ray, i) za osiągnięcie dziewiątego progu: iPad 2, j) za osiągnięcie dziesiątego progu: iPhone 5 7. Każdą nagrodę można wymienić na jej równowartość pieniężną tzn: a) Ramka cyfrowa Easytouch ET-3803 Duffy - 200,00 zł brutto, b) Ekspres do kawy Zelmer 13Z014 - 279,00 zł brutto, c) Słuchawki Sennheiser HD 518 - 400,00 zł brutto, d) iPod nano 6gen 8GB 599,00 zł brutto, e) Telewizor 22' LG 22LK330 879,00 zł brutto, f) Mikro wieża Philips Mikro Wieża MCM772 1 119,00 zł brutto, g) Laptop ASUS X54C-SX514 - 4 GB 1 300,00 zł brutto, h) Kino Domowe Panasonic SC-BT330EP-K Blu-ray 1 597,00 zł brutto, i) iPad 2 1 699,00 zł brutto, j) iPhone 5 - 2 900,00 zł brutto

II. Zasady Konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarejestrowane w Systemie Partnerskim Bankier.pl, zwani dalej "Uczestnikami". 2. Niepełnoletni Uczestnicy Systemu Partnerskiego biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 4. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 03.10.2012 r. 31.10.2012r.) konta oszczędnościowego mBanku w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 03.10.2012r. 31.10.2012r.) złożyła wniosek o konto oszczędnościowe mBanku przez stronę internetową Uczestnika, który linkuje do stron internetowych mBanku. Na podstawie złożonych podczas trwania Konkursu wniosków musi zostać założony rachunek oszczędnościowy. 5. Uczestnik zdobędzie nagrodę z tytułu założenia mSaver (mBank), pod warunkiem, że wniosek o otwarcie rachunku mSaver (mBank) złożony za pośrednictwem Uczestnika pochodzi od osoby, która do dnia złożenia tego wniosku nie została zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie rachunku eKONTO (mBank), eMAX (mBank) i IZZY Konto (mBank). 6. Uczestnik zdobywa nagrodę gwarantowaną: a) o której mowa w pkt I. 6 a) tj. za pierwszy próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 7 do 9 rachunków oszczędnościowych mBanku. b) o której mowa w pkt I. 6 b) tj. za drugi próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 10 do 13 rachunków oszczędnościowych mBanku. c) o której mowa w pkt I. 6 c) tj. za trzeci próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 14 do 17 rachunków oszczędnościowych mBanku. d) o której mowa w pkt I. 6 d) tj. za czwarty próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 18 do 26 rachunków oszczędnościowych mBanku. e) o której mowa w pkt I. 6 e) tj. za piaty próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 27 do 34 rachunków oszczędnościowych mBanku. f) o której mowa w pkt I. 6 f) tj. za szósty próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 35 do 42 rachunków oszczędnościowych mBanku. g) o której mowa w pkt I. 6 g) tj. za siódmy próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 43 do 50 rachunków oszczędnościowych mBanku. h) o której mowa w pkt I. 6 h) tj. za ósmy próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 51 do 58 rachunków oszczędnościowych mBanku. i) o której mowa w pkt I. 6 i) tj. za dziewiąty próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 59 do 74 rachunków oszczędnościowych mBanku. j) o której mowa w pkt I. 6 j) tj. za dziesiąty próg w sytuacji gdy zgodnie z pkt II. 4 i 5 na jego koncie w Systemie Partnerskim zostanie odnotowane założenie od 59 do 74 rachunków oszczędnościowych mBanku. 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie raportu przesłanego z mBanku do Organizatora po zakończeniu Konkursu. 8. Wskazane nagrody rzeczowe podlegają wymianie na ich pieniężną równowartość wskazaną w pkt I. 7 według wyboru każdego z nagrodzonych. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.systempartnerski.pl 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.systempartnerski.pl. 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.systempartnerski.pl.

III. Postanowienia końcowe:

1. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas: a) nagroda zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody oraz kosztów związanych z przekazaniem nagrody do laureata (koszt przesyłki), (zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na wskazany numer rachunku bankowego Organizatora, b) w przypadku nagrody pieniężnej wartość nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego (10%) i przekazana na numer rachunku bankowego wskazany przez laureata. 2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą kurierską na wskazany adres, bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy, jeśli Uczestnik Konkursu zdecyduję się na wymianę nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną. 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w trakcie Konkursu oraz w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 4. Uczestnicy mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z Konkursu i/lub utracić prawo do nagrody w wyniku naruszenia zasad promowania produktów określonych w punkcie II. 4 i 5 lub naruszenia zasad Regulaminu Systemu Partnerskiego. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna. 5. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany podczas rejestracji w Systemie Partnerskim. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie III. 1, nagroda przyznana Uczestnikowi przepada.

"powrót":/konkurs_z_wypasionym_kontem.html